O projekcie

Projekt „Specjalne potrzeby edukacyjne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 - 30.11.2013.

Zasięg: powiat lubelski, powiat łęczyński, powiat świdnicki, powiat lubartowski.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 80 osób spełniających kryteria uczestnika Działania 9.4 POKL.

Projekt skierowany jest do 80 nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych (termin rozumiany zgodnie z Kartą Nauczyciela) zatrudnionych na obszarach wiejskich (zgodnie z definicją GUS) województwa lubelskiego, w tym 64 Kobiet i  16 Mężczyzn. Osoby te muszą być skierowane na szkolenie przez swoich pracodawców.

Wsparcie oferowane w ramach projektu :

Kurs doskonalący „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Kurs obejmie następujące bloki:

1.Prawo oświatowe w zakresie kształcenia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 5godz. wykładowych.

 Treść modułu obejmie podstawowe akty prawne regulujące sytuację w/w dziecka w szkole)

2.Metodyka pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi:

-zaburzeniami wzroku – 5 godz. wykładowych. oraz 10 godz. warsztatów

Treść modułu obejmie: klasyfikacje i charakterystyka zaburzeń wzroku. Dostosowanie warunków zewnętrznych do potrzeb dziecka słabowidzącego. Zjawiska specyficzne u niewidomych. Charakterystyka rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem wzroku. Pismo punktowe. Metody pracy wspomagające rozwój dzieci z uszkodzonym narządem wzroku.

- zaburzeniami słuchu – 5 godz. wykładowych oraz 10 godz. warsztatów

Treść modułu obejmie: klasyfikacje i charakterystyka zaburzeń słuchu. Wpływ głuchoty na rozwój mowy i kompetencji językowych dziecka. Techniczne środki wspomagające słyszenie. Metody pracy wspomagające rozwój dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niesłyszącym.

- upośledzeniem umysłowym – 5 godz. wykładowych oraz 10 godz. warsztatów

Treść modułu obejmie klasyfikacje i charakterystyka funkcjonowania dzieci upośledzonych umysłowo. Metody pracy wspomagające rozwój dziecka upośledzonego umysłowo.

-ADHD – 5 godz. wykładowych. i 10godz. warsztatów

Treść modułu obejmie: klasyfikacje i charakterystyka Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej. Dziecko z ADHD w grupie rówieśniczej. Zasady i metody pracy z dzieckiem z ADHD

3.Metody pracy z uczniem zdolnym – 10 godz. wykładów oraz 35 godz. warsztatowych

Treść modułu obejmie: diagnoza dziecka szczególnie zdolnego (jak nie dyskryminować dziecka zdolnego, najnowsze metody psychologiczne w diagnozie zdolności, Dziecko zdolne w grupie rówieśników w klasie. Zasady i metody pracy z dzieckiem zdolnym. Pobudzanie pasji u ucznia zdolnego.

4.Planowanie i dokumentowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- 10 godz. warsztatów

 Treści modułu obejmie: zasady konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i Planów Działań

 

Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia wystawione przez Centrum Szkoleniowe wpisane do prowadzonej przez samorząd WL ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr 27, zgodnych z rozporządzeniem MEN(Dz.U.Nr 31,poz.216)

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe w postaci skryptów przygotowanych merytorycznie przez prowadzących, w wersji papierowej i na CD oraz podręczniki/ książki o tematyce szkolenia, zapewnione mają także wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.